Alg. voorwaarden

Download algemene voorwaardenArtikel 1. Toepasselijkheid  
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eturnal zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te alle tijden telefonisch opvraagbaar en zullen door Eturnal op verzoek kosteloos worden toegezonden.   
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.   
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.   
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eturnal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.     

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten     
2.1 Alle aanbiedingen van Eturnal zijn vrijblijvend en Eturnal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.   
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Eturnal. Eturnal is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eturnal dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.     

Artikel 3. Prijzen en betalingen   
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.   
3.2 Eturnal hanteert twee betaalmogelijkheden. Vooruitbetaling via uw eigen bank op Rabobankrekening 158027817 t.n.v Eturnal te Terborg of betaling via het op de site aanwezige iDeal. Bij een bestelling ontvangt U per email een automatisch aangemaakte orderbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres, tevens is dit de pro-forma factuur van uw bestelling. Na betaling worden de goederen bij het door u opgegeven adres afgeleverd.   
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.   
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.   
3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Eturnal het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.     

Artikel 4. Levering   
4.1 De door Eturnal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen tenzij door Eturnal anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.   
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.     
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eturnal verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.     

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid   
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Eturnal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.   
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eturnal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.  
 

6.3 Indien u een standaard product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkelzijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via eturnal4u@gmail.com. Indien het product gepersonaliseerd is, is restitutie of annulering achteraf niet mogelijk omdat Eturnal de door u  bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies heeft aangepast.

Herroepingsrecht:  Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 werkdagen na levering bestelling. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de,  door de ondernemer, bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.     Kosten in geval van herroeping   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een aankoopbedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.     Uitsluiting herroepingsrecht   1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder as sieraden / artikelen die door ondernemer zijn gevuld, of waarbij de as is verwerkt in het sieraad / artikel met daarvoor bestemde materialen. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals o.a. artikelen die voorzien zijn van een door de consument opgegeven gravure. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;  Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via eturnal4u@gmail.com". Indien het product gepersonaliseerd is, is restitutie of annulering achteraf niet mogelijk omdat Eturnal de door u  bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies heeft aangepast. 

6.4 De door Eturnal geleverde urnen zijn uitsluitend geschikt om binnen te plaatsen. Uitzondering hierop zijn de urnen waarbij aangegeven is dat ze buiten geplaatst kunnen worden. Mits de urn op correcte wijze is gesloten geeft Eturnal een garantie van 1 jaar tegen productiefouten. De urn wordt in het geval van een productiefout kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar. Onder op correcte wijze sluiten verstaat Eturnal het op een dusdanige wijze met siliconenkit bevestigen van het deksel of sluitplaatje zodat er geen water in of as uit kan komen.     

Artikel 7. Bestellingen/communicatie   
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Eturnal , dan wel tussen Eturnal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Eturnal , is Eturnal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eturnal .   
7.2 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.      

Artikel 8. Overmacht   
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eturnal in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ETURNAL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.   
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eturnal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.     

Artikel 9. Diversen   
9.1 Indien u aan Eturnal schriftelijk opgave doet van een adres, is Eturnal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eturnal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.   
9.2 Wanneer door Eturnal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eturnal deze Voorwaarden soepel toepast.   
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eturnal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eturnal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.   
9.4 Eturnal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.     

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.  

Artikel 11. Garantie
11.1 Eturnal garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal, kleur- en tekstfouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor krassen en schrammen ontstaan door eigen toe doen van de koper.
11.2. Indien het product, materiaal of tekst een fout vertoont, heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden. Eturnal kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
11.3. De garantie geldt niet indien fouten zijn terug te herleiden tot fouten in de bestelling door de koper.
11.4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
11.5. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de doorEturnal geleverde voorschriften dan wel montagehandleiding; Vervoer van de zaken zonder bijgeleverd beschermingsmateriaal; Met nagels of (scherpe) voorwerpen toebrengen van krassen of lospeuteren van toegepaste materialen.
11.6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
11.7. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Eturnal, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
11.8. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consumentkoper. De regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.  

Artikel 12.Monsters, modellen en voorbeelden
12.1 Indien door Eturnal een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.      

Copyright en inhoud : Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Eturnal.nl  Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of straf-rechtelijke vervolging.  

Externe informatie : Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Eturnal heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.      

Linken naar deze site: Het is de gebruiker van eturnal.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van eturnal.nl.  

Directe/indirecte schade : Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Klachten :
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op
http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Vragen, klachten en opmerkingen:                                                
Mocht u na het lezen van deze  Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze  voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail  contact op.

Eturnal Assieraden & Gedenkobjecten
De Laegte 12
7061DG  Terborg


Rabo Bank                 NL96RABO0158027817
BIC:                            RABONL2U
Rekeninghouder        Eturnal
KvK nummer              51165643
BTW nummer            
NL001544312B07

Vragen?

Vragen?

Bel of App ons 06-40292836