Herroepingsrecht

Herroepingsrecht  
Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 werkdagen na levering bestelling. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. U heeft na ontbinding nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkelzijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via eturnal4u@gmail.com. Indien het product gepersonaliseerd is, is restitutie of annulering achteraf niet mogelijk omdat ETURNAL de door u  bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies heeft aangepast. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de,  door de ondernemer, bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
 

Kosten in geval van herroeping  
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een aankoopbedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  
 

Uitsluiting herroepingsrecht  
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder as sieraden / artikelen die door ondernemer zijn gevuld, of waarbij de as is verwerkt in het sieraad / artikel met daarvoor bestemde materialen.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals o.a. artikelen die voorzien zijn van een door de consument opgegeven gravure.
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;  
 
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@eturnal.nl. Indien het product gepersonaliseerd is, is restitutie of annulering achteraf niet mogelijk omdat ETURNAL de door u  bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies heeft aangepast.
Vragen?

Vragen?

Bel of App ons 06-40292836